Profile
Zhejiang University, Hangzhou, China
Associate Professor, College of Environmental and Resource Sciences, 2014.1-
 
Zhejiang University, Hangzhou, China
Lecturer, College of Environmental and Resource Sciences, 2013.2-2013.12
 
Brown University Providence,  Rhode Island, USA
Ph.D.,  Engineering, May 2012, advisor:  Prof. Eric M. Suuberg
 
Tongji University Shanghai, P.R.  China
MEng. Environmental Engineering, April 2008, advisor: Prof. Xu Zuxin
 
Zhongshan University  Guangzhou, Guangdong Province, P.R. China
BEng. Environmental Engineering,  June  2005
Research work

Risk assessments of Brownfield, Vapor intrusion.

Contact

Phone:0571-88982470
E-mail:yijun_yao@zju.edu.cn