• Yanli Lu, Diming Zhang, Qian Zhang, Yixuan Huang, Senbiao Luo, Yao Yao, Shuang Li, Qingjun Liu. Impedance spectroscopy analysis of human odorant binding proteins immobilized on nanopore arrays for biochemical detection. Biosensors and Bioelectronics, 2016, 79: 251-257.

  • Yanli Lu, Yao Yao, Qian Zhang, Diming Zhang, Shulin Zhuang, Hongliang Li, Qingjun Liu. Olfactory biosensor for insect semiochemicals analysis by impedance sensing of odorant-binding proteins on interdigitated electrodes. Biosensors and Bioelectronics, 2015, 67: 662-669.

  • Yanli Lu, Yixuan Huang, Shuang Li, Qian Zhang, Jiajia Wu, Qingjun Liu. Fat taste detection with odorant-binding proteins (OBPs) on screen-printed electrodes modified by reduced graphene oxide. Sensors and Actuators B: Chemical, 2017, 252: 973-982. 

  • Yanli Lu, Hongliang Li, Shulin Zhuang, Diming Zhang, Qian Zhang, Jie Zhou,Siyuan Dong, Qingjun Liu, Ping Wang. Olfactory biosensor using odorant-binding proteins from honeybee: Ligands of floral odors and pheromones detection by electrochemical impedance. Sensors and Actuators B: Chemical, 2014, 193: 420-427. 

  • Yanli Lu, Yao Yao, Qian Zhang, Shuang Li, Qingjun Liu. Olfactory biosensor based on odorant-binding proteins of Bactrocera dorsalis with electrochemical impedance sensing for pest management. Sensor review, 2017, 37(4): 396-403.