1.      Ma D, Yan Hu, Changqing Yang, Bingliang Liu, Lei Fang, Qun Wan, Wenhua Liang, Gaofu Mei, LingjianWang, Chenguan Dong, Mengqiao Pan, Jiedan Chen, Sen Wang, Shuqi Chen, Haiping Wang, Lingyun Ding,Caiping Cai, Xiefei Zhu, Xueying Guan, Baoliang Zhou, Jiawei Wang, Wangzhen Guo, Shuijin Zhu, Xiaoya Chen, and Tianzhen Zhang. GoPGF, Encoding a Basic Helix-loop-helix (bHLH) Transcription Factor, Regulates Cotton Glandular Trichome Formation. Nature Communications, 2016,7:10456, DOI:10.1038/ncomms10456

2.      Qun Wan, Xueying Guan, Nannan Yang, Huaitong Wu, Mengqiao Pan, Lei Fang, Shouping Yang, Yan Hu, Wenxue Ye, Hua Zhang, Peiyong Ma, Jiedan Chen, Qiong Wang, Gaofu Mei, Bingliang Liu, Caiping Cai, Donglei Yang, Jiawei Wang, Wangzhen Guo,Wenhua Zhang, Xiaoya Chen, Tianzhen Zhang. Small Interfering RNAs from Bidirectional Transcripts of GhMML3_A12 Regulate Cotton Fiber Development. New Phytologist, 2016, doi: 10.1111/nph.13860

3.      Zhang Zhiyuan, Jun Zhao, Lingyun Ding, Li-Fang Zou, Yu-Rong Li, Gong-You Chen, Tianzhen, Zhang. Constitutive expression of a novel antimicrobial protein, Hcm1, confers resistance to both Verticillium and Fusarium wilts in cotton. Scienctic Reports, 2016,6:20773,DOI: 10.1038/srep20773

4.      Shuwen  Zhang, Liuchun Feng, Luting Xing, Biao Yang, Xiang Gao , Xiefei Zhu , T ianzhen Zhang and Baoliang Zhou. New QTLs for lint percentage and boll weight mined in introgression lines from two feral landraces into Gossypium hirsutum acc TM-1. Plant Breed, 2016, 135, 90–101

5.      Zhang TZ, Y Hu, WK Jiang, L Fang, XY Guan, JD Chen, JB Zhang, C Saski, BE. Scheffler, DM Stelly, AM Hulse-Kemp, Q Wan, BL Liu, CX Liu, S Wang, MQ Pan, YK Wang, DW Wang, WX Ye, LJ Chang, WP Zhang, QX Song, R Kirkbride, XY Chen, E Dennis, DJ Llewellyn, DG Peterson, P Thaxton, DC Jones, Q Wang, XY Xu, H Zhang, HT Wu, L Zhou, GF Mei, SQ Chen, Y Tian, D Xiang, XH Li, J Ding, QY Zuo, LN Tao, YC Liu, J Li, Y Lin, YY Hui, ZS Cao, CP Cai, XF Zhu, Z Jiang, BL Zhou, WZ Guo, RQ Li and ZJ Chen. Sequencing of allotetraploid cotton (Gossypium hirsutum L. acc. TM-1) provides a resource for fibre improvement. Nat Biotechnol,2015doi:10.1038/nbt.3207.

6.      Wang Sen, Jiedan Chen, Wenpan Zhang, Yan Hu, Lijing Chang, Lei Fang, Qun Wan, Qiong Wang, Wenhua Liang, Gaofu Mei, Mengqiao Pan, Shuqi Chen, Caiping Cai, Xiefei Zhu, Baoliang Zhou, Wangzhen Guo, and Tianzhen Zhang. Structure variations and evolution of allopolyploidy cotton genomes. Genome Biol., 2015, 16:108.

7.      Shan Chun-Min, Xiao-Xia Shangguan, Bo Zhao, Xiu-Fang Zhang, Lumen Chao, Xue-Ying Guan, Z. Jeffrey Chen, Chang-Qing Yang, Ling-Jian Wang, Hua-Yu Zhu, Yan-Da, Zeng, Wang-Zhen Guo, Bao-Liang Zhou, Jonathan F. Wendel, Tian-Zhen Zhang and Xiao-Ya Chen. Control of cotton fiber elongation by a homeodomain transcription factor, GhHOX3. Nature Communications, 2014,5:5519

8.      Wang Qiong, Lei Fang, Jiedan Chen, Yan Hu, Zhanfeng Si, Sen Wang, Lijing Chang, Wangzhen Guo, Tianzhen Zhang. Genome-Wide Mining, Characterization and Development of Microsatellites Marker in GossypiumSpecies. Scienctic Reports 2015, 5:10638

9.      Liu Xia, Bo Zhao, Hua-Jun Zheng, Yan HuGang Lu, Chang-Qing Yang, Jie-Dan Chen, Jun-Jian Chen, Chun-Min ShanLiang Zhang, Yan Zhou, Ling-Jian Wang; Wang-Zhen Guo,Yu-Lin Bai; Ju-Xin Ruan, Xiao-Xia Shangguan, Ying-Bo Mao, Jian-Ping Jiang, Yong-Qiang Zhu, Lei Jin, Hui Kang, Shu-Ting Chen, Xu-Lin He, Rui Wang, Yue-zhu Wang3, Jie Chen, Li-jun Wang, Shu-Ting Yu, Bi-Yun Wang, Jia Wei3, Shi-Chao Song, Xin-Yan Lv , Zheng-Chao Gao, Wenyi Gu, Xiao Deng, Dan Ma, Sen Wang, Wen-Hua Liang, Lei Fang, Cai-Ping Cai, Xie-Fei Zhu, Bao-Liang Zhou; Yu-Gao Zhang, Z. Jeffrey Chen, Shu-Hua Xu, Yu-Gao Zhang, Sheng-Yue Wang, Tian-Zhen Zhang, Guo-Ping Zhao & Xiao-Ya Chen. Gossypium barbadense genome sequence provides insight into the evolution of extra-long staple fiber and specialized metabolites. Scienctic Reports, 2015, 5:14139

10.   Zhao Jun, Yulong Gao, Zhiyuan Zhang, Lei Zhou, Xiangdong Chen, Zhiyuan Ning, Tianzi Chen, Wangzhen Guo, Tianzhen Zhang. Overexpression of GbRLK, a putative receptor-like kinase gene, improved cotton tolerance to Verticillium wilt. Scientific Reports, 2015,5:15048

11.   Wen Jia, Xinwang Zhao, Guorong Wu, Dan Xiang, Qing Liu, Dr. Su-Hong Bu , Can Yi, Qijian Song, Jim M Dunwell, Jinxing Tu, Tianzhen Zhang, Yuanming Zhang. Comparisons of various indicators and mating strategies in the genetic dissection of heterosis in the NCII mating design. Scientific Reports, 2015,5:18376

12.   Wang Yangkun, Zhiyuan Ning, Yan Hu, Jiedan Chen, Rui Zhao, Hong Chen, Nijiang Ai, Wangzhen Guo, Tianzhen Zhang. Molecular mapping of restriction-site associated DNA markers in allotetraploid Uplandcotton. PLoS ONE, 2015, 10(4):e0124781. doi:10.1371/journal.pone.0124781

13.   Liu BL; YC Zhu; Wangzhen Guo; Tianzhen Zhang. R3-MYB Gene GhCPC Negatively Regulates the Fiber Development. PLoS ONE, 2015, 10(2):e0116272. doi:10.1371/journal.pone.0116272

14.   Liang Wenhua, Lei Fang, Yan Hu, Hao Feng, Shuqi Chen, and Tianzhen Zhang. Transcriptome Analysis of Short Fiber Mutant Ligon lintless-1(Li1) Reveals Critical Genes and Key Pathways in Cotton Fiber Elongation and Leaf Development. PLoS ONE, 2015, 10(11): e0143503. doi:10.1371/journal.pone.0143503

15.   Cao Zhibin, Tianzhen Zhang. Fine mapping of clustered fiber qualities QTLs on chromosome 7 using G. barbadense introgressed line. Mol Breed, 201535:215

16.   Guizhen Liu, Hongxian Mei, Sen Wang, Xinghe Li, Xiefei Zhu, Tianzhen Zhang. Association mapping of seed oil and protein contents in Upland cotton. Euphytica, 2015, 205:637–645; DOI: 10.1007/s10681-015-1450-z

17.   Zhang Zhiyuan, Jun Zhao, Yan Hu and Tianzhen Zhang. Isolation of GhMYB9 gene promoter and characterization of its activity in transgenic cotton. Biologia Plantarum, 2015,59(4):629-636

18.   Yanhui Lv, Dan Ma, Wenhua Liang, Yuanda Lv, Wangzhen Guo, Yan Hu, Tianzhen Zhang. Construction of BAC contig maps of homoeologous chromosomes A12 and D12 of Gossypium hirsutum L. acc. TM-1. Mol Cytogenet, 2015,8:55 (DOI: 10.1186/s13039-015-0158-z)

19.   Lv Fenni, Haihai Wang, Xinyu Wang, Libo Han, Yinping Ma, Sen Wang, Zhidi Feng, Xiaowei Niu, Caiping Cai, Zhaosheng Kong, Tianzhen Zhang, Wangzhen Guo. GhCFE1A, a dynamic linker between the ER network and actin cytoskeleton, plays an important role in cotton fibre cell initiation and elongation. J Exp Bot, 2015, 66:1877-1889DOI: 10.1093/jxb/eru5302014

20.   Shang Xiaoguang, Qichao Chai, Qinghu Zhang, Jianxiong Jiang, Tianzhen Zhang, Wangzhen Guo, Yong-Ling Ruan. Down-regulation of the Cotton Endo-1,4-β-glucanase Gene GhKOR1 Disrupts Endosperm Cellularization, Delays Embryo Development and Reduces Early Seedling Vigor. J Exp Bot, 2015, 66(11):3071-3083, doi:10.1093/jxb/erv111

21.   Liu Quan, Yu Chen, Yu Chen¤, Yingying Wang, Jinjin Chen, Tianzhen Zhang, Baoliang Zhou. A new synthetic allotetraploid (A1A1G2G2) between Gossypium herbaceum and G. australe: bridging for simultaneously transferring favorable genes from these two diploid species into Upland cotton. PLoS ONE, 2015,10(4): e0123209.

22.   Zhang Rui; Jian Ding; Chunxiao Liu; Caiping Cai; Baoliang Zhou; Tianzhen Zhang; Wangzhen Guo; Molecular Evolution and Phylogenetic Analysis of Eight COL Superfamily Genes in Group I Related to Photoperiodic Regulation of Flowering Time in Wild and Domesticated Cotton (Gossypium) Species. PLoS ONE, 2015, 10(2): e0118669, DOI:10.1371/journal.pone.0118669

23.   Chen Yu; Yingying Wang; Ting Zhao; Jianwei Yang; Shouli Feng; Wajid Nazeer; Tianzhen Zhang, Baoliang Zhou. A new synthetic amphiploid (AADDAA) between Gossypium hirsutum and G. arboreum lays the foundation for transferring resistances to Verticillium and drought. PLoS ONE, 2015

24.   Zhang Shuwen, Ting Wang, Quan Liu, Xiang Gao, Xiefei Zhu. Tianzhen Zhang, Baoliang Zhou. Quantitative trait locus analysis of boll-related traits in an intraspecific population of Gossypium hirsutum. Euphytica2015,203:121–144, DOI 10.1007/s10681-014-1281-3

25.   Zhang Wenpan, Yujie Cao, Kai Wang, Ting Zhao, Jiedan Chen, Mengqiao Pan, Qiong Wang, Shouli Feng, Wangzhen Guo, Baoliang Zhou, Tianzhen Zhang. Identification of centromeric regions on the linkage map of cotton using centromere-related repeats. Genomics, 2014, 104:587-593

26.   Fang Lei, Ruiping Tian, Xinghe Li, Jiedan Chen, Sen Wang, Peng Wang, and Tianzhen Zhang. Cotton fiber elongation network revealed by expression profiling of longer fiber lines introgressed with different Gossypium barbadense chromosome segments. BMC Genomics, 2014, 15:838, DOI: 10.1186/1471-2164-15-838

27.   Wang C, YD Lv, WT Xu, TZ Zhang, WZ Guo. Aberrant phenotype and transcriptome expression during fiber cell wall thickening caused by the mutation of the Im gene in immature fiber (im) mutant in Gossypium. BMC Genomics, 2014,15:94

28.   Wan Qun, Hua Zhang, Wenxue Ye, Huaitong Wu and Tianzhen Zhang. Genome-wide transcriptome profiling of fuzz initial development in Gossypium hirsutum. L. PLoS ONE, 2014,9(5): e97313. doi:10.1371/journal.pone.0097313

29.   Fang Lei, Ruiping Tian, Jiedan Chen, Sen Wang, Xinghe Li, Peng Wang, and Tianzhen Zhang*. Transcriptomic Analysis of Fiber Strength in Upland Cotton Chromosome Introgression Lines Carrying DifferentGossypium barbadense Chromosomal Segments. PLoS ONE, 2014, 9(4):e94642. doi: 10.1371/journal.pone.0094642

30.   Cao Zhibin, Peng Wang, Hong Chen, Xiefei Zhu, Tianzhen Zhang. Microsatellite-assisted improvement of fiber qualities in Gossypium hirsutum using G. barbadense introgressed lines. Theor Appl Genet, 2014,127:587–594

31.   Chen Yu, Yingying Wang; Kai Wang; Xiefei Zhu; Wangzhen Guo; Tianzhen Zhang,Baoliang Zhou. Construction of a complete set of alien chromosome addition lines from Gossypium australe in Gossypium hirsutum: morphological, cytological, and genotypic characterization. Theor Appl Genet, 2014,127:1105–1121

32.   Cai CP, Ye WX, TZ Zhang, WZ Guo. Association analysis of fiber quality traits and exploration of elite alleles in Upland cotton cultivars/accessions (Gossypium hirsutum L.). J Integ Plant Biol, 2014,56(1):51-62

33.   Ning Zhiyuan, Rui Zhao, Hong Chen, Jun Zhao, Hongxian Mei, Tianzhen Zhang. Molecular tagging of QTLs for fiber quality and yield in Acala-Prema in Upland cotton. Euphytica, 2014,195:143-156 (DOI: 10.1007/s10681-013-0990-3)

34.   Mei Hongxian, Nijiang Ai, Xin Zhang, Zhiyuan Ning, Tianzhen Zhang. QTLs Conferring FOV 7 Resistance Detected by Linkage and Association Mapping in Upland Cotton. Euphytica, 2014, 197:237–249

35.   Liu Renzhong, Ai Nijiang, Zhu Xinxia, Liu Fengju, Guo Wangzhen, Zhang Tianzhen. Genetic Analysis of Plant Height by Using Two Immortalized Populations of “CRI12 × J8891” in Gossypium hirsutum L. Euphytica, 2014,196:51-61

36.   Saeed M, WZ Guo, TZ Zhang. Association mapping for salinity tolerance in cotton (Gossypium hirsutum L.) germplasm from US and diverse regions of China. Australian J Crop Sci, 2014, 8:3338-346

37.   Wajad Nazeer, Saghir Ahmad, Khalid Mahmood, Abdul Latif Tipu, Abid Mahmood, Baoliang Zhou. Introgression of genes for cotton leaf curl virus resistance and increased fiber strength from Gossypium stocksii into upland cotton (G. hirsutum). Genetics and Molecular Research, 2014,

38.   Wang Peng, Ning Zhiyuan, Lin Ling, Chen Hong, Mei Hongxian, Zhao Jun, Liu Bingliang, Zhang Xin, Guo Wangzhen, Zhang Tianzhen. Genetic dissection of tetraploid cotton resistance to Verticillium wilt using inter-specific chromosome segment introgression lines. The Crop J, 2014,2:278-288 10.1016/j.cj.2014.06.007

39.   Zhao Jun, Yulong Gao, Zhiyuan Zhang, Tianzi Chen, Wangzhen Guo, Tianzhen Zhang. A receptor-like kinase gene (GbRLK) from Gossypium barbadense enhances salinity and drought-stress tolerance inArabidopsis. BMC Plant Biol., 2013,13:110

40.   Mei Hongxian, XF Zhu, Tianzhen Zhang. Favorable QTL Alleles for Yield and Its Components Identified by Association Mapping in Chinese Upland Cotton Cultivars. PLoS ONE, 2013,8(12):e82193.doi:10.1371/journal.pone.0082193

41.   Wang Kai, Wenpan Zhang, and Tianzhen Zhang. Systematic application of DNA fiber-FISH technique in cotton. PLoS ONE, 2013, 8(9): e75674

42.   Zhang Tianzhen, Neng Qin, Xiefei Zhu, Hong Chen, Sen Wang, Hongxian Mei, Yuanming Zhang. Variations and transmission of QTL alleles for yield and fiber qualities in Upland cotton cultivars developed in China.PLoS ONE, 2013, 8(2):e57220. doi: 10.1371/journal.pone.0057220

43.   Zhang Hua, Qun Wan, Yuanda Lv, Huaitong Wu, Wangzhen Guo and Tianzhen Zhang. A genome-wide analysis of small RNA and novel microRNA expressed during the initial development of fibers and seeds in cotton (Gossypium hirsutum). PLoS ONE, 2013,8(7): e69743

44.   Tao Tao, Liang Zhao, Yuanda Lv, Jiedan Chen, Yan Hu, Tianzhen Zhang, Baoliang Zhou*.Transcriptome Sequencing and Differential Gene Expression Analysis of Delayed Gland Morphogenesis in Gossypium australe during Seed Germination. PLoS ONE, 2013, 8(9): e75323. doi:10.1371/journal.pone.0075323

45.   Xian Guo, Yuping Guo, Jun Ma, Fang Wang, Mizhen Sun, Lijuan Gui, Jiajia Zhou, Xianliang Song, Xuezhen Sun, Tianzhen Zhang*. Mapping heterotic loci for yield and agronomic traits using chromosome segment introgression lines in cotton. J Integ Plant Biol, 2013,55(8):759-774

46.   Zhou Lei, Jun Zhao, Wangzhen Guo and Tianzhen Zhang. Functional analysis of autophagy genes via agrobacterium-mediated transformation in the vascular wilt fungus Verticillium dahliae. Journal of Genetics and Genomics, 2013, 40:421-431 DOI information: 10.1016/j.jgg.2013.04.006

47.   Ning Zhiyuan, Rui Zhao, Hong Chen, Nijiang Ai, Xin Zhang, Jun Zhao, Hongxian Mei, Peng Wang, Wangzhen Guo, Tianzhen Zhang. Molecular tagging of a major QTL for broad-spectrum resistance to Verticillium wilt in Prema in Upland cotton. Crop Sci, 2013,53(6): 2304-2312

48.   Lv Yuanda, Liang Zhao, Xiaoyang Xu, Lei Wang, Cheng Wang, Tianzhen Zhang and Wangzhen Guo. Characterization of expressed sequence tags from developing fibers of Gossypium barbadense and evaluation of insertion-deletion variation in tetraploid cultivated cotton species. BMC Genomics, 2013,14:170

49.   Cai Caiping, Xiangchao Tong, Fengju Liu, Fenni Lv, Haihai Wang, Tianzhen Zhang, Wangzhen Guo. Discovery and identification of a novel Ligon lintless-like mutant (Lix) similar to the Ligon lintless (Li1) in allotetraploid cotton. Theor Appl Genet, 2013, 126:963–970

50.   Wang Cheng, Zhang Tianzhen, Guo Wangzhen. The im mutant gene negatively affects many aspects of fiber quality traits and lint percentage in cotton (Gossypium hirsutum L.). Crop Sci, 2013,53(1): 27-37

51.   Meiying Hou, Caiping Cai, Shuwen Zhang, Wangzhen Guo, Tianzhen Zhang, Baoliang Zhou. Construction of microsatellite-based linkage map and mapping of nectarilessness and hairiness genes in Gossypium tomentosum. Journal of Genetics, 2013,92:

52.   Andrew H. Paterson, Jonathan F. Wendel, Heidrun Gundlach, Hui Guo, Jerry Jenkins, Dianchuan Jin, Danny Llewellyn, Kurtis C. Showmaker, Shengqiang Shu, Joshua Udall, Mi-jeong Yoo, Robert Byers, Wei Chen, Adi Doron-Faigenboim, Mary V. Duke, Lei Gong, Jane Grimwood, Corrinne Grover, Kara Grupp, Guanjing Hu, Tae-ho Lee, Jingping Li, Lifeng Lin, Tao Liu, Barry S. Marler, Justin T. Page, Alison W. Roberts, Elisson Romanel, William S. Sanders, Emmanuel Szadkowski, Xu Tan, Haibao Tang, Chunming Xu, Jinpeng Wang, Zining Wang, Dong Zhang, Lan Zhang, Hamid Ashfari, Frank Bedon, John E. Bowers, Curt L. Brubaker, Peng W. Chee, Sayan Das, Alan R. Gingle, Candace H. Haigler, David Harker, Lucia V. Hoffmann, Ran Hovav, Donald C. Jones, Cornelia Lemke, Shahid Mansoor, Mehboob ur Rahman, Lisa N. Rainville, Aditi Rambani, Umesh K. Reddy, Jun-kang Rong, Yehoshua Saranga, Brian E. Scheffler, Jodi A. Scheffler, David M. Stelly, Barbara A. Triplett, Allen Van Deynze, Maite F.S. Vaslin, Vijay N. Waghmare, Sally-Ann Walford, Robert J. Wright, Essam  A. Zaki, Tianzhen Zhang, Elizabeth S. Dennis, Klaus F. X. Mayer, Daniel G. Peterson, Daniel S. Rokhsar, Xiyin Wang, Jeremy Schmutz. Repeated polyploidization of Gossypium genomes and the evolution of spinnable cotton fibers. Nature, 2012, 492:423-427

53.   Jiang Yanjie, Wangzhen Guo, Huayu Zhu, Yong-Ling Ruan, and Tianzhen Zhang. Overexpression of GhSusA1 increases plant biomass and improves cotton fiber yield and quality. Plant Biotech J, 2012, 10:301-312

54.   Chen Xiangdong, Wangzhen Guo, Bingliang Liu, Yuanming Zhang, Xianliang Song, Yu Cheng, Lili Zhang, Tianzhen Zhang. Molecular mechanisms for differential fiber qualities in G. barbadense and G. hirsutum by integration of expression and genetic quantitative Trait Loci. PLoS one, 2012, 7(1): e30056 doi:10.1371/journal.pone.0030056

55.   Wang P, YJ Zhu, XL Song, ZB Cao,YZ Ding, BL Liu, XF Zhu, S Wang, WZ Guo, TZ Zhang. Genetic dissection of long staple fiber qualities in Gossypium barbadense using inter-specific chromosome segment introgression lines. Theor Appl Genet, 2012,124:1415-1428

56.   Wang K, WP Zhang, YJ Cao, ZX Zhang, DW Zheng, XW Niu, YJ Jiang, XD Chen, BL Zhou, WZ Guo, and TZ Zhang. Localization of high level of sequence conservation and divergence regions in cotton. Theor Appl Genet, 2012,124:1173-1182

57.   Liu Renzhong, Baohua Wang, Wangzhen Guo, Yongsheng Qin, Liguo Wang, Yuanming Zhang, Tianzhen Zhang. QTL mapping for yield and its components by using two immortalized populations of ‘CRI12×J8891’ inGossypium hirsutum L. Mol Breed, 2012, 29:297–311. DOI 10.1007/s11032-011-9547-0

58.   Zhao Liang, Yuanda Lv, Caiping Cai, Xiangchao Tong, Xiangdong Chen, Wei Zhang, Hao Du, Xiuhua GuoWangzhen Guo. Toward allotetraploid cotton genome assembly: integration of a high-density molecular genetic linkage map with DNA sequence information. BMC Genomics, 2012,13: 539 

59.   Han Xiaoyong, Xiaoyang Xu, David Fang, Tianzhen Zhang, Wangzhen Guo. Cloning and expression analysis of novel Aux/IAA family genes in Gossypium hirsutum. Gene, 2012503, 83-91.

60.   Zhu Huayu, Hong Lv, Liang Zhao, Xiangchao Tong, Biaoliang Zhou, Tianzhen Zhang, WZ Guo. Molecular evolution and phylogenetic analysis of genes related to cotton fibers development from wild and domesticated cotton species in Gossypium. Molecular Phylogenetics and Evolution, 2012, 63:589–597

61.   Saeed M, AHA Dahab, WZ Guo, TZ Zhang. A cascade of recently discovered molecular mechanisms involved in abiotic stress tolerance of plants. OMICS: A Journal of Integrative Biology. 2012,16

62.   Huayu Zhu, Xiaoyong Han, Junhong Lv, Liang Zhao, Xiaoyang Xu, Tianzhen Zhang, Wangzhen Guo. Structure, expression differentiation and evolution of duplicated fiber developmental genes in Gossypium barbadense and G. hirsutum. BMC Plant Biology 2011, 11:40

63.   He Xiao-Hong, HongDe QIN, TianZhen Zhang, Yuan-Ming Zhang. Mapping Epistatic Quantitative Trait Loci in Four-Way Crosses. Theor Appl Genet, 2011,122:33-48

64.   Liu Renzhong, Baohua Wang, Wangzhen Guo, Liguo Wang, Tianzhen Zhang. Differential gene expression and associated QTL mapping for cotton yield based on a cDNA-AFLP transcriptome map in an immortalized F2. Theor Appl Genet,2011123:439-454 DOI 10.1007/s00122-011-1597-5

65.   Zhu Xinxia, Ainijiang, Yuanming Zhang, Wangzen Guo, Tian-Zhen Zhang. Relationships Between Differential Gene Expression and Heterosis in Cotton Hybrids Developed from the Foundation Parent CRI-12 and its Pedigree Derived Lines. Plant Sci.2011,180:221-227

66.   Muhammed Saeed, Wangzhen Guo, Ihsan Ullah, Nabila Tabbasam, Yusuf Zafar, Mehboob-ur-Rahman, Tianzhen Zhang. IDENTIFICATION AND QTL MAPPING OF A PLANT HEIGHT QTL ASSOCIATED WITH DROUGHT TOLERANCE IN COTTON. Elc. J Biothech, 2011,14,3 DOI: 10.2225/vol14-issue3-fulltext-3

67.   Hu Yan, Yamin Lu, Kai Wang, Wangzhen Guo, Tianzhen Zhang. Construction and use of a BAC library in G. arboretum. J Biomed Biotech , 2011,457137

68.   Chen XD, WZ Guo, TZ Zhang. Cotton Omics in China. Plant Omics, 2011,4:278-287

69.   Liu, K, Han, ML, Zhang, CJ, Yao, LY, Sun, J, Zhang, TZ. Comparative proteomic analysis reveals the mechanisms governing cotton fiber differentiation and initiation. JOURNAL OF PROTEOMICS,2011,75: 845-856

70.   Wang Kai, Zaijie Yang, Changshen Shu, Jing Hu, Qiuyun Lin, Wenpan Zhang, Wangzhen Guo, Tianzhen Zhang. Variation of genome structure, and size between A12 and D12 homoeologous chromosomes in allotetraploid cotton. Chromosoma, 2010,119: 255-266

71.   Wang Hai-Hai, Ying Guo, Feng-Ni Lv, Hua-Yu Zhu, Shen-Jie Wu, Liang Zhao, Yan-Jie Jia, Fei-Fei Li, Wang-Zhen Guo, Tian-Zhen Zhang. The GhPEL gene, encoding a pectate lyase, plays an essential role in cell wall loosening by depolymerizing the de-esterified pectin during the fiber elongation of cotton (Gossypium hirsutum). Plant Mol Biol,2010,72:397-406

72.   Zhang Dayong, Tianzhen Zhang, Wangzhen Guo. Effect of H2O2 on Fiber Initiation Using Fiber Retardation Initiation Mutants in Cotton (Gossypium hirsutum) . J Plant Physiol, 2010,167:393-399 (doi:10.1016/j.jplph.2009.10.005

73.   Yang Luming, Huayu Zhu, Wangzhen Guo, Tianzhen Zhang. Molecular cloning and characterization of five genes encoding pentatricopeptide repeat proteins (PPR) from upland cotton (Gossypium hirsutum L.). Mol Biol Rep,2010,37:801-808

74.   Wang Li-Ke, XiaoWei Niu, YanHui Lv, Tian-Zhen Zhang, Wang-Zhen Guo. Molecular cloning and localization of a novel cotton annexin gene expressed preferentially during fiber development. Mol Biol Rep. 201037: 3327–3334

75.   Chen TZ, Zhang TZ. Pistil drip following pollination: a simple in planta Agrobacterium-mediated transformation in cotton. Biotech Letter, 201032547-555

76.   Song Xian-Liang, ZHANG Tian-Zhen. Molecular Mapping of QTLs Controlling Chlorophyll Content at Different Developmental Stages in Tetraploid Cotton. Plant Breed., 2010,129533-540

77.   Chen Hong, Qian Neng, Wangzhen Guo, Qingping Song, Baocheng Li, Fujun Deng, Cunguang Dong, Tianzhen Zhang. Using three selected overlapping RILs to fine-map the yield component QTL on chro.24 in Upland cotton. Euphytica, 2010,176:321-329

78.   Gui Yijie; Yan Zhou; Yu Wang; Sheng Wang; Shengyue Wang; Yan Hu; Shiping Bo; Huan Chen; Changping Zhou; Naixun Ma; Tianzhen Zhang. Insights into the bamboo genome: Syntenic relationships to rice and sorghum. JIPB,2010,52:1008-1015

79.   Lu YD, CP Cai, L Wang, SY Lin, L Zhao, LL Tian, JH Lu, TZ Zhang, WZ Guo. Mining, characterization, and exploitation of EST-derived microsatellites in Gossypium barbadense. Ch Sci Bul,2010,55:1889-1893

80.   Song Li, Wangzhen Guo,Tianzhen Zhang. Interaction of Novel Dobzhansky-Muller Type Genes for the Induction of Hybrid Lethality between G. hirsutum and G. barbadense cv. Coastland R4-4. Theor Appl Genet, 2009,119:33-41

81.   Chen Hong, Neng Qian, Wangzhen Guo, Qingping Song, Baocheng Li, Fujun Deng, Cunguang Dong, Tianzhen Zhang. Using three overlapped RILs to dissect genetically clustered QTL for fiber strength on chro.24 inUpland cotton. Theor Appl Genet, 2009,119: 605-612

82.   Wang Peizheng, Li Su, Li Qin, Baomin Hu, Wangzhen Guo, Tianzhen Zhang. Identification and Molecular Mapping of a Fusarium Wilt Resistant Gene in Upland Cotton. .Theor Appl Genet,2009,119: 733-739

83.   Wang Kai, Zaijie Yang, Changshen Shu, Jing Hu, Qiuyun Lin, Wenpan Zhang, Wangzhen Guo, Tianzhen Zhang. Higher resolution and sensitivity pachytene fluorescence in situ hybridization protocol in tetraploid cotton. Chromosome Res. 2009, 17:1041–1050

84.   Zhu Huayu, Tianzhen Zhang, Luming Yang, Wangzhen Guo. EST-SSR Sequences Revealed the Relationship of D Genome in Diploid and Tetraploid Species in Gossypium. Plant Sci, 2009,176:397-405

85.   Meng Chaomin, Caiping Cai, Tianzhen Zhang, Wangzhen Guo. Characterization of six novel NAC genes and their responses to abiotic stresses in Gossypium hirsutum L. Plant Sci, 2009,176:352-259

86.   Song Xianliang, Tianzhen Zhang. Identification of Quantitative Trait Loci Controlling Plant Architectural Traits in Cotton. Plant Sci, 2009,177:317-323

87.   Li Fei-Fei, Wu Shen-Jie, Chen Tian-Zi, Zhang Jie, Wang Hai-Hai, Guo Wang-Zhen and Zhang Tian-Zhen. Agrobacterium-mediated co-transformation of multiple genes in Upland cotton. Plant, Cell, Tissue & Organ Culture, 2009,97:225-235

88.   Li C.Q., D.Y. Zhang, W.Z. Guo, T.Z. Zhang. Fiber initiation development in upland cotton (Gossypium hirsutum L.) cultivars varied in lint percentage. Euphytica,2009,165:223-230

89.   QIAN Neng, ZHANG Xing-Wei, GUO Wang-Zhen, ZHANG Tian-Zhen. Fine Mapping of Open Bud Duplicate Genes in Homoelogous Chromosomes of Tetraploid Cotton. Euphytica,2009,165:325-331

90.   Chen Dongyan, Yezhang Ding, Wangzhen Guo,Tianzhen Zhang. Molecular mapping of genic male-sterile genes ms15 and ms5ms6 in tetraploid cotton. Plant Breed, 2009, 128:193-198

91.   Chen Dongyan,Yezhang Ding,Wangzhen Guo,Tianzhen Zhang. Molecular cloning and characterization of a flower-specific class III peroxidase gene in G. hirsutum. Mol Biol Rep,2009,36:461-469

92.   Meng Caomin, Zhang Tianzhen, Guo Wangzhen. Molecular Cloning and Characterization of a Novel Gossypium hirsutum L. bHLH Gene in Response to ABA and Drought Stresses. Plant Mol Boil Rep. 2009,27:381-387  10.1007/s11105-009-0112-5

93.   Jiang Feng, Jun Zhao, Lei Zhou, Wangzhen Guo, Tianzhen Zhang. Genetic analysis and molecular mapping validation of major QTL resistant to Verticillium wilt in Upland cotton. Sci. China (C)2009,51

94.   Yan Hu, Wangzhen Guo, Tianzhen Zhang. Construction of a BAC library of TM-1, a standard line for genetics and genomics in Upland cotton. J Integ Plant Biol.2009:107-112

95.   Li FeiFei, Wu ShenJie, Lv fenni, Chen Tianzi, Ju Ming, Wang HaiHai, Jiang YanJie, Zhang Jie, Guo WangZhen & Zhang TianZhen. Modified fiber qualities of the transgenic cotton expressing a silkwormfibroin gene. Ch Sci Bul,2009,54: 1210-1216

96.   ZHAO Liang, CAI CaiPing, ZHANG Tianzhen & GUO WangZhen. Fine mapping of the red plant gene R1 in upland cotton. Ch Sci Bul,2009,54:1529-1533

97.   Wei Libin, Zhang Haiyang, Zhang Tianzhen, Guo Wangzhen. Development of EST-derived microsatellites from Sesamum indicum L. and their cross-species transferability in oil plants. Genes Genomics2009, 31 (2) : 207-216

98.   Wu Chuntai, Baoliang Zhou, Tianzhen Zhang. Isolation and characterization of a sterile-dwarf mutant in Asian cotton (Gossypium arboreum L.). J Genetics Genomics, 2009,36:343-353

99.   Wang Kai, Bin Guan, Wangzhen Guo, Baoliang Zhou, Yan Hu, Yichao Zhu, and Tianzhen Zhang. Completely distinguishing individual A-genome chromosomes and their karyotyping analysis by multiple BAC-FISH. Genetics,2008,178:1117-1122

100.Guo WZ, Cai CP, Wang CB, Zhao L, Wang L, TZ Zhang. A preliminary analysis of genome structure and composition in Gossypium hirsutum. BMC Genomics, 2008,9:314

101.He Yajun, Guo Wangzhen, Zhang Tianzhen. Molecular Cloning and Characterization of a Cytosolic Glutamine Synthetase Gene, a Fiber Strength-associated Gene in Cotton. Planta. 228:473-483 (10.1007/s00425-008-0751-z)

102.Qin Hongde, Wangzhen Guo,Yuan-Ming Zhang, Tianzhen Zhang. QTL mapping of agronomic and fiber traits based on a four-way cross population in Gossypium hirsutum L. Theor Appl Genet, 2008,117:883-894

103.Zhan Q.W., T.Z. Zhang, B.H. Wang, J.Q. Li. Diversity Comparison and Phylogenetic Relationships of S. bicolor and S. sudanense as Revealed by SSR Markers. Plant Sci, 2008,174:9-16

104.Yang C, WZ Guo, TZ Zhang. QTL Mapping for Verticillium wilt resistance at seedling and maturity stages in Gossypium barbadense L.Plant Sci, 2008,174:290-298

105.Wu Shen-Jie, Wang Hai-Hai, Li Fei-Fei, Chen Tian-Zi, Zhang Jie, Jiang Yan-Jie, Ding Yezhang, Guo Wang-Zhen and Zhang Tian-Zhen. Enhanced Agrobacterium- mediated transformation of embryogenic calli of Upland cotton via efficient selection and timely subculture of somatic embryos. Plant Mol Boil Rep. 2008,26:174-185

106.WANG Peng, DING YeZhang, LU QiongXian, GUO WangZhen & ZHANG TianZhen. Development of G. barbadense chromosome segment substitution lines in genetic standard line TM-1 of G. hirsutum. Ch Sci Bul,2008,53:1512-1517

107.MA Xue-Xia, Bao-Liang ZHOU, Yan-Hui Lü, Wang-Zhen GUO, and Tian-Zhen Zhang. Simple Sequence Repeat Genetic Linkage Maps of A-genome Diploid Cotton (Gossypium arboreum). J Integ Plant Biol., 2008,50:491-502

108.Guan Bing, Kai Wang, Bao-Liang Zhou, Wang-Zhen Guo, Tian-Zhen Zhang. Establishment of a Multi-color GISH Technique to Simultaneously Discriminate the Three Interspecific Hybrid Genomes in Gossypium. J Integ Plant Biol..2008, 50341-350

109.Ma XX, Ding YZ, Zhou Bao-Liang, Guo Wang-Zhen, Lü Yan-Hui, Zhu XiF, TZ Zhang. QTL mapping in A-genome diploidAsiatic cotton and their congruence analysis with AD-genome tetraploid cotton in Gossypium. J Genetics Genomics, 200835751-762

110.Chen Z. Jeffrey, Brian E. Scheffler, Elizabeth Dennis, Barbara Triplett, Tianzhen Zhang, Wangzhen Guo, Xiaoya Chen, David M. Stelly, Pablo D. Rabinowicz, Christopher Town, Tony Arioli, Curt Brubaker, Roy Cantrell, Jean-Marc Lacape, Mauricio Ulloa, Peng Chee, Alan R. Gingle, Candace Haigler, Richard Percy, Sukumar Saha, Thea Wilkins, Robert J. Wright, Allen Van Deynze, Yuxian Zhu, Shuxun Yu, Ibrokhim Abdurakhmonov, Ishwarappa Katageri, P. Ananda Kumar, Mehboob-ur-Rahman, Yusuf Zafar, John Yu, Russell J. Kohel, Jonathan Wendel, and Andrew H. Paterson.Towards Sequencing Cotton (Gossypium) Genomes. Plant Physiol., 2007,145:1303-1310

111.Guo Wangzhen, Caiping Cai, Changbiao Wang, Zhiguo Han, Xianliang Song, Kai Wang, Xiaowei Niu, Cheng Wang, Keyu Lu, Ben Shi, Tianzhen Zhang. A microsatellite-based, gene-rich linkage map reveals genome structure, function and evolution in Gossypium.doi10.1534 Genetics,2007, 176: 527–541

112.Wang Kai, Wangzhen Guo, Tianzhen Zhang. Both homologous and homoeologous segments detected in homoeologous groups of allotetraploid cotton by BAC-FISH. BMC Genomics, 2007, 8:178.

113.Wang Kai, Wangzhen Guo, Tianzhen Zhang. Construction of one set of chromosome-specific microsatellite-containing BACs and their physical mapping in Gossypium hirsutum. Theor Appl Genet, 2007,115:675-682

114.SONG Xian-Liang, ZHANG Tian-Zhen. Identification of quantitative trait loci for some seed quality traits in cotton. Seed Sci Res, 2007,17:243-251

115.Guo WZ, ZQ Sang, BL Zhou, TZ Zhang. Genetic relationship of D genome species based on two types of EST-SSRs markers derived from G. arboreum and G. raimondii in Gossypium. Plant Sci. 2007,172:808-814

116.Wang Baohua, Yaoting Wu, Wangzhen Guo, Xiefei Zhu, Naitai Huang, and Tianzhen Zhang. QTL analysis and epistasis effects dissection of fiber qualities in an elite cotton hybrid grown in second generation. Crop Sci., 2007,47: 1384-1392

117.Shen Xinlian, Wangzhen Guo, Xiefei Zhu, Youlu Yuan, Tianzhen Zhang. Genetic Mapping of Quantitative Trait Loci for Fiber Quality and Yield Trait by RIL Approach in Upland Cotton. Euphytica, 2007,155:371-380

118.Zhang DY, Tianzhen Zhang, Zhiqin Sang, Wangzhen Guo, Comparative development of lint and fuzz using different cotton fiber-specific developmental mutants in Gossypium hirsutum.J Integ Plant Biol., 2007,49:1038-1046

119.Dong Chengguang, Ding Yezhang, Guo Wangzhen & Zhang Tianzhen. Fine Mapping of the Dominant Glandless Gene Gl2e in Sea island Cotton (Gossypium barbadense L.). Ch Sci Bul,2007,523105-3109

120.Wang Bao-hua, Guo Wang-zhen, Zhu Xie-fei, Wu Yao-ting, Huang Nai-tai, Zhang Tian-zhen. QTL Mapping of Yield and Yield Components for Elite Hybrid Derived-RILs in Upland Cotton. J Genetics and Genomics,2007,34:35-45

121.Han Zhiguo, Changbiao Wang, Xianliang Song, Wangzhen Guo, Jinying Gou, Chunhong Li, Xiaoya Chen ,Tianzhen Zhang. Characteristics, Development and Mapping of G.hirsutum Derived-EST-SSRs in Allotetraploid Cotton. Theor Appl Genet, 2006,112:430-439

122.Yin Jianmei, Wangzhen Guo, Luming Yang, Liwang Liu, Tianzhen ZhangPhysical mapping of the Rf1 fertility-restoring gene to a 100 kb region in cotton. Theor Appl Genet, 2006,112:1318-1325

123.Guo Wangzhen, Wei Wang, Baoliang Zhou, Tianzhen Zhang. Cross-species amplification of EST-SSR markers derived from G. arboreum in Diploid Species in Gossypium. Theor Appl Genet, 2006,112: 1573-1581

124.Wang Kai, Xianliang Song, Zhiguo Han, Wangzhen Guo, John Z. Yu, Jing Sun, Jiaju Pan, Russell J. Kohel, Tianzhen Zhang. Complete assignment of the chromosomes of G. hirsutum L. by BAC-FISH and Translocations. Theor Appl Genet, 2006,113:73-80

125.Shen Xinlian, Tianzhen Zhang,Wangzhen Guo, Xiefei Zhu, Xiaoyang Zhang, Mapping QTLs with main effects, epistatic effects and QTL × environment interaction for fiber and yield traits in RILs of Upland cotton. Crop Sci,2006,46:61-66

126.Wang Bao-hua, Guo Wang-zhen, Zhu Xie-fei, Wu Yao-ting, Huang Nai-tai, Zhang Tian-zhen, QTL Mapping of Fiber Quality in an Elite Hybrid Derived-RILs in Upland Cotton. Euphytica, 2006,152:367-378

127.MA GUO-JIA, WANG-ZHEN GUO, TIAN-ZHEN ZHANG. Cloning and Characterization of Cotton GhBG Gene Encoding β-Glucosidase. DNA Sequences,2006,17(5):355-362

128.GAO, Yulong, GUO Wangzhen, WANG Lei, ZHANG Tianzhen. Isolation and Characterization of Resistance Gene and Defense Gene Analogs in Cotton (Gossypium barbadense L.). Sci. China (C)2006,49530-542

129.Wang Changbiao, Guo Wangzhen, Cai Caiping, Zhang Tianzhen. Characterization, development and exploitation of EST-derived microsatellites in Gossypium raimondii Ulbrich. Ch Sci Bul,2006,51:557-561

130.Yin JM, Guo WZ, Zhang TZ. Construction of BAC library for 0-613-2R in Upland cotton. J Integ Plant Biol,, 2006, 48(2): 219-222

131.Guo WZ, GJ Ma, YC Zhu, CX Yi, TZ Zhang. Molecular tagging and association of morphological markers and QTLs for lint percentage in molecular genetic map of Upland cotton. J Integ Plant Biol., 2006,47:320-326

132.Guo W.Z., B.L. Zhou, L.M. Yang, W. Wang, and T.Z. Zhang. Genetic diversity of landraces in Gossypium arboreum L. race sinense assessed with simple sequence repeat markers. J Integ Plant Biol,, 2006,48:1008-1017

133.Anna Blenda, Jodi Scheffler, Brian Scheffler, Michael Palmer, Jean-Marc Lacape,  Christopher Jesudurai, Sook Jung1, Sriram Muthukumar, Preetham Yellambalase, Stephen Ficklin, Meg Staton, Robert Eschelman,Mauricio UlloaSukumar Saha, Ben Burr7, Shaolin Lui, Tianzhen Zhang, Dequi FangJohn YuAlan PepperSiva KumpatlaJohn Jacobs, Jeff Tomkins, Roy Cantrell, and Dorrie Main. CMD: A Cotton Microsatellite Database Resource for Gossypium Genomics. BMC Genomics, 2006, 7:132

134.Shen Xin-lian, Wang-zhen Guo, J Yu, RJ Kohel, Tianzhen Zhang. Molecular Tagging of QTLs for Fiber Qualities in Three Diverse Lines in Upland Cotton Using SSR marker. Mol Breeding,2005,15:169-181

135.Song XL, K Wang, WZ Guo, J Zhang and TZ Zhang. A Comparison of Genetic Maps Constructed from Haploid and BC1 Mapping Populations from the Same Crossing between Gossypium hirsutum L.× G. barbadense L. Genome, 2005,48:378-390

136.Song XL, WZ Guo, TZ Zhang. QTL Mapping of leaf morphological traits and chlorophyll content in cultivated tetraploid cotton. J Integ Plant Biol, 2005, 47 (11): 1382-1390

137.Guo WZ, D Fang, WD Yu, TZ Zhang. Sequence Divergence of Microsatellites and Phylogeny Analysis in Cultivated Tetraploid Cotton and Its Putative Diploid Ancestors. J Integ Plant Biol, 2005, 47 (12): 1418-1430

138.Han Zhiguo, Wangzhen Guo, Xianliang Song, Tianzhen Zhang. EST-derived Microsatellites from Diploid A-genome Gossypium arboreum and Their Genetic Mapping in AD Allotetraploid Cotton. Mol Gen Genet, 2004272308-327

139.Wu YT, Yin JM, Guo WZ, Zhu XF, Zhang TZ. Heterosis performance of yield and fiber quality in F1 and F2 hybrids in Upland cotton. Plant Breeding, 2004,123(3):285-289

140.Wang PZ, ZG Han, TZ ZhangEST-SSR Based Genetic Diversity Assessment of Xinjiang Cultivars in Upland Cotton. Journal of Genetics and Molecular Biology200415(3-4):171-178

141.Zhang TZ, Y Yuan, J Yu, W Guo, RJ Kohel. Molecular Tagging of a Major QTL for Fiber Strength in Upland Cotton and Its Marker-assisted Selection. Theor Appl Genet, 2003,106:262-268

142.Liu LW, WZ Guo, XF Zhu, TZ Zhang. Inheritance and Fine Mapping of Fertility-restoration for Cytoplasmic Male Sterility in Gossypium hirsutum L.Theor Appl Genet, 2003,106:461-469

143.Guo WZ, Zhang TZ, Shen X, JZ Yu, R J Kohel. Development of SCAR Marker Linked to a Major QTL for High Fiber Strength and Its Molecular-Marker Assisted Selection in Upland Cotton. Crop Sci., 2003,23:2252-2256

144.Guo, Wangzhen, Sun Jing, Zhang Tianzhen. Gene cloning and molecular breeding to improve fiber qualities in cotton. Ch Sci Bul,2003,48:709-717

145.Zhang J, Guo W, Zhang TZ. Molecular Linkage Map of Allotetraploid Cotton (Gossypium hirsutum L.×Gossypium barbadense L.) with a Haploid Population. Theor Appl Genet, 2002,105:1166-1174

146.Li CH, Zhu YQ,Meng YL, Wang JW, Xu KX, Zhang TZ, Chen XY. Isolation of genes preferentially expressed in cotton fibers by cDNA filter arrays and RT-PCR. Plant Sciences, 2002, 163:1113-1120

147.Sun J, Tang CM, Zhu XF, Guo WZ, Zhang TZ. Characterization of resistance to Helicoverpa armigera in three lines of transgenic Bt Upland cotton. Euphytica, 2002, 123(3):343-351

148.Guo WZ, Zhang TZ, Zhu XF, Yuan XL. Variation induced by DNA rearrangement in a transgenic Bt+CpTI cotton strain. Ch Sci Bul,2001,46:559-562

149.Du Xm, Pan JJ, Wang RH, Zhang TZ, Shi YZ. Genentic analysis of presence and absence of lint and fuzz in cotton. Plant Breeding, 2001,120,519-522

150.ZHANG T.Z.C.M.TANG. Commercial production of transgenic Bt insect resistant cotton varieties and the resistance management for bollwormChinese Science Bulletin 200045(14)1249-1257**

151.Tang C.M.,J.Sun X.F.Zhu W.Z.Guo T.Z.Zhang J.L.Shen. Inheritance of resistance to Helicoverpa armigera of 3 kinds of transgenic Bt strains available in upland cotton in China. Chinese Science Bulletin 2000,45(4):363-367

152.Yuan Y.L.Y.H.Chen C.M.Tang S.R.Jing S.L.Liu J.J.Pan R.J.Kohek T.Z.Zhang.Effects of dominant glandless gene Gl2e on agronomic and fiber characters of Upland cotton. Plant Breeding2000, 118,59-64

153.Yu XH, Zhu YQ, Lu S, Zhang TZ, Chen XY, Xu ZH. A Comparative Investigation of a Fuzzless-Lintless Mutant of Gossypium hirssutum L. cv. Xuzhou-142. Sci. China (series C)2000,43:623-630

154.Zhu XF, Wang XD, Sun J, Zhang TZ, Pan JJ. Assessment of cytoplasmic effects of CMS male sterile lines in Upland cotton. Plant Breeding 1998,117:549-552