[1]      Zhishang Li#, Guanshan Zhou#, Huang Dai, Mingying Yang*, Yingchun Fu*, Yibin Ying and Yanbin Li, Biomineralization-mimetic Preparation of Hybrid Membranes with Ultra-high Load of Pristine Metal-Organic Frameworks Grew on Silk Nanofibers for Hazards Collection in Water, Journal of Materials Chemistry A, 2018, 6, 3402-3413. Front Cover paper. http://dx.doi.org/10.1039/C7TA06924C

[2]      Yang, Hua; Qi, Xin; Wang, Xinquan; Wang, Xiangyun; Wang, Qiang; Qi, Peipei; Wang, Zhiwei; Xu, Xiahong*; Fu, Yingchun*; Yao, Shouzhuo, Regulating Immobilization Performance of Metal-organic Coordination Polymers through Pre-coordination for Biosensing, Analytical Chimica Acta, 2017, 1005, 27-33.

[3]      Xiahong Xu, Fangfang Han, Yingchun Fu*, Xinquan Wang, Xiangyun Wang, Shouzhuo Yao, Biochemical/Chemical Synchronous Polymerization and Biosensing Applications, Journal of Analytical Science, 2017, 33, 302-306.

[4]      Zhang, Qi; Li, Lingyan; Qiao, Zhaohui; Lei, Chunyang; Fu, Yingchun*; Xie, Qingji; Yao, Shouzhuo; Li, Yanbin; Ying, Yibin, Electrochemical Conversion of Fe3O4 Magnetic Nanoparticles to Electroactive Prussian Blue Analogues for Novel Self-Sacrificial-Label Biosensing of Avian Influenza Virus H5N1, Analytical Chemistry, 2017, 89, 12145-12151.

[5]      Qi, Xin; Li, Minrui; Fu, Yingchun*; Lei, Chunyang; Li, Yanbin; Xie, Qingji and Yao, Shouzhuo. Bioimmobilization Matrices with Ultrahigh Efficiency Based on Combined Polymerizations of Chemical Oxidation and Metal Organic Coordination for Biosensing. Journal of Physical Chemistry C, 2017, 121: 6229-6236.

[6]      Xu, Xiahong; Qi, Xin; Wang, Xinquan *; Wang, Xiangyun; Wang, Qiang; Yang, Hua; Fu, Yingchun * and Yao, Shouzhuo. Highly efficient enzyme immobilization by nanocomposites of metal organic coordination polymers and carbon nanotubes for electrochemical biosensing. Electrochemistry Communications, 2017, 79: 18-22.

[7]      Lei, Chunyang, Dai, Huang, Fu, Yingchun*, Ying, Yibin and Li, Yanbin *. Colorimetric Sensor Array for Thiols Discrimination Based on Urease-Metal Ion Pairs. Analytical Chemistry, 2016, 88: 8542-8547.

[8]      Han, Fangfang; Qi, Xin; Li, Lingyan; Bu, Lijuan; Fu, Yingchun*; Xie, Qingji*; Guo, Manli; Li, Yanbin; Ying, Yibin and Yao, Shouzhuo. Bio-Inspired Preparation of Fibrin-Boned Bionanocomposites of Biomacromolecules and Nanomaterials for Biosensing. Advanced Functional Materials, 2014, 24: 5011-5018.

[9]      Wang, Ting; Fu, Yingchun*; Chai, Liyuan*; Chao, Long; Bu, Lijuan; Meng, Yue; Chen, Chao; Ma, Ming; Xie, Qingji* and Yao, Shouzhuo. Filling Carbon Nanotubes with Prussian Blue Nanoparticles of High Peroxidase- Like Catalytic Activity for Colorimetric Chemo and Biosensing. Chemistry-A European Journal, 2014, 20: 2623-2630.

[10]  Fu, Yingchun; Callaway, Zachary; Lum, Jacob; Wang, Ronghui; Lin, Jianhan and Li, Yanbin*. Exploiting Enzyme Catalysis in Ultra-Low Ion Strength Media for Impedance Biosensing of Avian Influenza Virus Using a Bare Interdigitated Electrode. Analytical Chemistry, 2014, 86: 1965-1971.

[11]  Fu, Yingchun*; Zou, Can; Bu, Lijuan; Xie, Qjngji and Yao, Shouzhuo. Novel Amperometric Aptasensor Based on Analyte-Induced Suppression of Enzyme Catalysis in Polymeric Bionanocomposites. ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5: 934-939.

[12]  Wang, Ting; Fu, Yingchun*; Bu, Lijuan; Qin, Cong; Meng, Yue; Chen, Chao; Ma, Ming; Xie, Qingji* and Yao, Shouzhuo, Facile synthesis of Prussian blue-filled multiwalled carbon nanotubes nanocomposites: exploring filling/electrochemistry/mass-transfer in nanochannels and cooperative biosensing mode, Journal of Physical Chemistry C, 2012, 116: 20908-20917.

[13]  Fu, Yingchun; Li, Penghao; Bu, Lijuan; Wang, Ting; Xie, Qingji*; Chen, Jinhua and Yao, Shouzhuo, Exploiting metal-organic coordination polymers as highly efficient immobilization matrixes of enzymes for sensitive electrochemical biosensing, Analytical Chemistry, 2011, 83(17): 6511-6517.

[14]  Fu, Yingchun; Wang, Ting; Bu, Lijuan; Xie, Qingji*; Li, Penghao; Chen, Jinhua and Yao, Shouzhuo, A post-labeling strategy based on dye-induced peeling of the aptamer off single-walled carbon nanotubes for electrochemical aptasensing, Chemical Communications, 2011, 47(9): 2637-2639.

[15]  Fu, Yingchun; Li, Penghao; Wang, Ting; Bu, Lijuan; Xie, Qingji*; Xu, Xiahong; Lei, Lihong; Zou, Can; Chen, Jinhua and Yao, Shouzhuo, Novel polymeric bionanocomposites with catalytic Pt nanoparticles label immobilized for high performance amperometric immunoassay, Biosensors & Bioelectronics, 2010, 25(7): 1699-1704.

[16]  Zou, Can; Fu, Yingchun (Contributed equally); Xie, Qingji* and Yao, Shouzhuo, High-performance glucose amperometric biosensor based on magnetic polymeric bionanocomposites, Biosensors & Bioelectronics, 2010, 25(6): 1277-1282.

[17]  Fu, Yingchun; Li, Penghao; Bu, Lijuan; Wang, Ting; Xie, Qingji*; Xu, Xiahong; Lei, Lihong; Zou, Can and Yao, Shouzhuo, Chemical/biochemical preparation of new polymeric bionanocomposites with enzyme labels immobilized at high load and activity for high-performance electrochemical immunoassay, Journal of Physical Chemistry C, 2010, 114(3): 1472-1480.

[18]  Fu, Yingchun; Li, Penghao; Xie, Qingji*; Xu, Xiahong; Lei, Lihong; Chen, Chao; Zou, Can; Deng, Wenfang and Yao, Shouzhuo, One-pot preparation of polymer-enzyme-metallic nanoparticle composite films for high-performance biosensing of glucose and galactose, Advanced Functional Materials, 2009, 19(11): 1784-1791.

[19]  Fu, Yingchun; Zou, Can; Xie, Qingji*; Xu, Xiahong; Chen, Chao; Deng, Wenfang and Yao, Shouzhuo, Highly sensitive glucose biosensor based on one-pot biochemical preoxidation and electropolymerization of 2,5-dimercapto-1,3,4-thiadiazole in glucose oxidase-containing aqueous suspension, Journal of Physical Chemistry B, 2009, 113(5): 1332-1340.

[20]  Chen, Chao; Fu, Yingchun (Contributed equally); Xiang, Canhui; Xie, Qingji*; Zhang, Qingfang; Su, Yuhua; Wang, Lihua and Yao, Shouzhuo, Electropolymerization of preoxidized catecholamines on Prussian blue matrix to immobilize glucose oxidase for sensitive amperometric biosensing, Biosensors & Bioelectronics, 2009, 24(8): 2726-2729.

[21]  Fu, Yingchun; Chen, Chao; Xie, Qingji*; Xu, Xiahong; Zou, Can; Zhou, Qingmei; Tan, Liang; Tang, Hao; Zhang, Youyu and Yao, Shouzhuo, Immobilization of enzymes through one-pot chemical preoxidation and electropolymerization of dithiols in enzyme-containing aqueous suspensions to develop biosensors with improved performance, Analytical Chemistry, 2008, 80(15): 5829-5838.

[22]   Fu, Yingchun; Xie, Qingji*; Jia, Xue'en; Xu, Xiahong; Meng, Wenhua and Yao, Shouzhuo, Electrosynthesized poly(1,6-hexanedithiol) as a new immobilization matrix for Au-nanoparticles-enhanced piezoelectric immunosensing, Journal of Electroanalytical Chemistry, 2007, 603(1): 96-106.

[23]  Xiahong Xu; Yuwei Yuan; Guixian Hu; Xiangyun Wang; Peipei Qi; Zhiwei Wang; Qiang Wang; Xinquan Wang; Yingchun Fu; Yanbin Li and Hua Yang. Exploiting pH-Regulated Dimer-Tetramer Transformation of Concanavalin A to Develop Colorimetric Biosensing of Bacteria. Scientific Reports, 2017, 7

[24]  Lizhou Xu; Zhan Lu; Lulu Cao; Haiying Pang; Qi Zhang; Yingchun Fu; Yonghua Xiong; Yanyan Li; Xiaoyuan Wang; Jianping Wang; Yibin Ying and Yanbin Li. In-field detection of multiple pathogenic bacteria in food products using a portable fluorescent biosensing system. Food Control, 2017, 75: 21-28.

[25]  Zhaohui Qiao; Chunyang Lei; Yingchun Fu and Yanbin Li. An antimicrobial peptide-based colorimetric bioassay for rapid and sensitive detection of E-coli O157:H7. Rsc Advances, 2017, 7: 15769-15775.

[26]  Fang He; Xiaoli Qin; Lijuan Bu; Yingchun Fu; Yueming Tan; Chao Chen; Yunlong Li; Qingji Xie and Shouzhuo Yao. Study on the bioelectrochemistry of a horseradish peroxidase-gold nanoclusters bionanocomposite. Journal of Electroanalytical Chemistry, 2017, 792: 39-45.

[27]  Lihua Wang, Yi Zeng, Aiguo Shen*, Yingchun Fu, Lingwen Zeng and Jiming Hu. Facile and controllable synthesis of triplex Au@Ag-Pt@infinite coordination polymer core-shell nanoparticles for highly efficient immobilization of enzymes and enhanced electrochemical biosensing activity. Rsc Advances, 2016, 6: 86025-86033.

[28]  Zhanming Li, Zunzhong Ye, Yingchun Fu, Yonghua Xiong and Yanbin Li*. A portable electrochemical immunosensor for rapid detection of trace aflatoxin B-1 in rice. Analytical Methods, 2016, 8: 548-553.

[29]  Qinqin Hu, Yingchun Fu, Xiahong Xu, Zhaohui Qiao, Ronghui Wang, Ying Zhang and Yanbin Li*. A colorimetric detection of acrylamide in potato chips based on nucleophile-initiated thiol-ene Michael addition. Analyst, 2016, 141: 1136-1143.

[30]  Xiaoli Qin, Aigui Xu, Ling Liu, Wenfang Deng, Chao Chen, Yueming Tan, Yingchun Fu, Qingji Xie* and Shouzhuo Yao. Ultrasensitive electrochemical immunoassay of proteins based on in situ duple amplification of gold nanoparticle biolabel signals. Chemical Communications, 2015, 51: 8540-8543.

[31]  Zhanming Li, Yingchun Fu, Weihuan Fang and Yanbin Li*. Electrochemical Impedance Immunosensor Based on Self-Assembled Monolayers for Rapid Detection of Escherichia coli O157:H7 with Signal Amplification Using Lectin. Sensors, 2015, 15: 19212-19224.

[32]  Qinqin Hu, Xiahong Xu, Yingchun Fu and Yanbin Li*. Rapid methods for detecting acrylamide in thermally processed foods: A review. Food Control, 2015, 56: 135-146.

[33]  Mengzhen Dai, Lingen Sun, Long Chao, Yueming Tan, Yingchun Fu, Chao Chen and Qingji Xie*. Immobilization of Enzymes by Electrochemical and Chemical Oxidative Polymerization of L-DOPA to Fabricate Amperometric Biosensors and Biofuel Cells. Acs Applied Materials & Interfaces, 2015, 7: 10843-10852.

[34]  Hu, Qinqin; Xu, Xiahong; Li, Zhanming; Zhang, Ying; Wang, Jianping; Fu, Yingchun and Li, Yanbin*. Detection of acrylamide in potato chips using a fluorescent sensing method based on acrylamide polymerization-induced distance increase between quantum dots. Biosensors & Bioelectronics, 2014, 54: 64-71.

[35]  Wang, Ting; Zhang, Liyuan; Wang, Haiying; Yang, Weichun; Fu, Yingchun; Zhou, Wenli; Yu, Wanting; Xiang, Kaisong; Su, Zhen; Dai, Shuo and Chai, Liyuan. Controllable Synthesis of Hierarchical Porous Fe3O4 Particles Mediated by Poly(diallyldimethylammonium chloride) and Their Application in Arsenic Removal. ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5: 12449-12459.

[36]  Su, Zhaohong; Liu, Ying; Zhang, Yi; Xie, Qingji*; Chen, Li; Huang, Yi; Fu, Yingchun; Meng, Yue; Li, Xuejiao; Ma, Ming and Yao, Shouzhuo. Thiol-ene chemistry guided preparation of thiolated polymeric nanocomposite for anodic stripping voltammetric analysis of Cd2+ and Pb2+. Analyst, 2013, 138: 1180-1186.

[37]  Huang, Yi; Wang, Wen; Li, Zou; Qin, Xiaoli; Bu, Lijuan; Tang, Zhiyong; Fu, Yingchun; Ma, Ming; Xie, Qingji*; Yao, Shouzhuo* and Hu, Jiming. Horseradish peroxidase-catalyzed synthesis of poly(thiophene-3-boronic acid) biocomposites for mono-/bi-enzyme immobilization and amperometric biosensing. Biosensors & Bioelectronics, 2013, 44: 41-47.

[38]  Huang, Yi; Bu, Lijuan; Wang, Wen; Qin, Xiaoli; Li, Zou; Huang, Zhao; Fu, Yingchun; Su, Xiaoli; Xie, Qingji* and Yao, Shouzhuo*. One-pot preparation of uricase-poly(thiophene-3-boronic acid)-Pt-nano composites for high-performance amperometric biosensing of uric acid. Sensors and Actuators B-Chemical, 2013, 177: 116-123.

[39]  Chen, Chao; Xie, Qingji*; Yang, Dawei; Xiao, Hualing; Fu, Yingchun; Tan, Yueming and Yao, Shouzhuo. Recent advances in electrochemical glucose biosensors: a review. Rsc Advances, 2013, 3: 4473-4491.

[40]  Zhou, Yaping; Zeng, Yanzi; Huang, Siyu; Xie, Qingji*; Fu, Yingchun; Tan, Liang; Ma, Ming and Yao, Shouzhuo*. Quartz crystal microbalance monitoring of intervention of doxorubicin-loaded core-shell magnetic silica nanospheres on human breast cancer cells (MCF-7). Sensors and Actuators B-Chemical, 2012, 173: 433-440.

[41]  Su, Zhaohong; Liu, Ying; Xie, Qingji*; Chen, Li; Zhang, Yi; Meng, Yue; Li, Yan; Fu, Yingchun; Ma, Ming and Yao, Shouzhuo. Preparation of thiolated polymeric nanocomposite for sensitive electroanalysis of dopamine. Biosensors & Bioelectronics, 2012, 36: 154-160.

[42]  Li, Yunyong; Qin, Cong; Chen, Chao; Fu, Yingchun; Ma, Ming and Xie, Qingji*, Highly sensitive phenolic biosensor based on magnetic polydopamine-laccase-Fe3O4 bionanocomposite, Sensors and Actuators B-Chemical, 2012, 168: 46-53.

[43]  Su, Zhaohong; Liu, Ying; Xie, Qingji*; Chen, Li; Zhang, Yi; Meng, Yue; Li, Yan; Fu, Yingchun; Ma, Ming and Yao, Shouzhuo, Preparation of thiolated polymeric nanocomposite for sensitive electroanalysis of dopamine, Biosensors & Bioelectronics, 2012, 36(1): 154-160.

[44]  Huang, Yi; Qin, Xiaoli; Li, Zou; Fu, Yingchun; Qin, Cong; Wu, Feng; Su, Zhaohong; Ma, Ming; Xie, Qingji*; Yao, Shouzhuo and Hu, Jiming, Fabrication of a chitosan/glucose oxidase-poly(anilineboronic acid)-Au-nano/Au-plated Au electrode for biosensor and biofuel cell, Biosensors & Bioelectronics, 2012, 31(1): 357-362.

[45]  Lei, Lihong; Cao, Zhijun; Xie, Qingji*; Fu, Yingchun; Tan, Yueming; Ma, Ming and Yao, Shouzhuo, One-pot electrodeposition of 3-aminopropyltriethoxysilane-chitosan hybrid gel film to immobilize glucose oxidase for biosensing, Sensors and Actuators B-Chemical, 2011, 157(1): 282-289.

[46]  Wang, Lihua; Chen, Chao; Fu, Yingchun; Xie, Qingji*; Su, Zhaohong; Qin, Cong; Xie, Fangyun; Ma, Ming and Yao, Shouzhuo, Electrodeposition of three-dimensional porous platinum film on removable polyaniline template for high-performance electroanalysis, Electroanalysis, 2011, 23(7): 1681-1690.

[47]  He, Xiuhui; Su, Zhaohong; Xie, Qingji*; Chen, Chao; Fu, Yingchun; Chen, Li; Liu, Ying; Ma, Ming; Deng, Le; Qin, Dilan; Luo, Yueping and Yao, Shouzhuo, Differential pulse anodic stripping voltammetric determination of Cd and Pb at a bismuth glassy carbon electrode modified with Nafion, poly(2,5-dimercapto-1,3,4-thiadiazole) and multiwalled carbon nanotubes, Microchimica Acta, 2011, 173(1-2): 95-102.

[48]  Chen, Chao; Wang, Lihua; Tan, Yueming; Qin, Cong; Xie, Fangyun; Fu, Yingchun; Xie, Qingji*; Chen, Jinhua and Yao, Shouzhuo, High-performance amperometric biosensors and biofuel cell based on chitosan-strengthened cast thin films of chemically synthesized catecholamine polymers with glucose oxidase effectively entrapped, Biosensors & Bioelectronics, 2011, 26(5): 2311-2316.

[49]  Huang, Jinhua; Xie, Qingji*; Tan, Yueming; Fu, Yingchun; Su, Zhaohong; Huang, Yi and Yao, Shouzhuo, Preparation of Pt/multiwalled carbon nanotubes modified Au electrodes via Pt-Cu co-electrodeposition/Cu stripping protocol for high-performance electrocatalytic oxidation of methanol, Materials Chemistry and Physics, 2009, 118(2-3): 371-378.

[50]  Lei Lihong; Fu Yingchun; Xu Xiahong; Xie Qingji* and Yao Shouzhuo, Aptamer-Based Electrochemical Biosensors, Progress in Chemistry, 2009, 21(4): 724-731.

[51]  Xu, Xiahong; Nie, Zhou*; Chen, Jinhua*; Fu, Yingchun; Li, Wang; Shen, Qinpeng and Yao, Shouzhuo, A DNA-based electrochemical strategy for label-free monitoring the activity and inhibition of protein kinase, Chemical Communications, 2009, 45: 6946-6948.

[52]  Qingmei Zhou; Xie Qingji*; Fu Yingchun; Su Zhaohong; Jia Xue'en and Yao Shouzhuo, Electrodeposition of carbon nanotubes-chitosan-glucose oxidase biosensing composite films triggered by reduction of p-benzoquinone or H2O2, Journal of Physical Chemistry B, 2007, 111(38): 11276-11284.