PCT国际专利:

                                   •    Sensor operating at the percolation threshold

                                     申请号:PCT/GB2014/051059

                              授权国家发明专利:

                                   •    一种高磁导率低损耗金属软磁复合材料及其制备方法

                                     专利号:ZL201410229878.2

                                   •    一种金属软磁复合材料的高结合强度绝缘包覆处理方法

                                     专利号:ZL201410245747.3

                                   •    一种金属软磁复合材料的流延温等静压复合成型制备方法

                                     专利号:ZL201410247678.X

                                   •    一种核壳结构软磁复合材料的制备方法

                                     专利号:ZL201410229933.8

                                   •    一种金属软磁复合材料的非均匀形核绝缘包覆处理方法

                                     专利号:ZL201410229920.0

                                   •    一种非晶软磁复合材料的制备方法

                                     专利号:ZL201410231421.5

                                   •    一种软磁复合材料的绝缘包覆处理方法

                                     专利号:ZL201410229817.6

                                   •    酸性烤工艺制备高饱和磁通密度软磁复合材料的方法

                                     专利号:ZL201410684249.9

                                   •    一种有机-无机复合粘结剂包覆金属软磁复合材料的制备方法

                                     专利号: ZL201410230351.1

                                   •    一种软磁复合材料的制备方法

                                     专利号:ZL201410230037.3